ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.30 น. นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 2) ณ สภ.บ้านตาขุน ตามที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วท้องที่ในราชอาณาจักร

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.30 น. นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 2) ณ สภ.บ้านตาขุน ตามที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วท้องที่ในราชอาณาจักร

28

13 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 4 - 5 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำจุดคัดกรอง ในการตั้งจุดตรวจการควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ หน้าสถานีภูธรอำเภอบ้านตาขุน เพื่อคัดกรองผู้เดินทางทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ เป็นหนึ่งในมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค โดยเเบ่งเป็น 3 ผลัดปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

วันที่ 4 - 5 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำจุดคัดกรอง ในการตั้งจุดตรวจการควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ หน้าสถานีภูธรอำเภอบ้านตาขุน เพื่อคัดกรองผู้เดินทางทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ เป็นหนึ่งในมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค โดยเเบ่งเป็น 3 ผลัดปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

27

13 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 เมษายน 2563 อำเภอบ้านตาขุน ประชุมเเละสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอำเภอบ้านตาขุน เพื่อหาเเนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน การเเพร่ระบาดของโรค นำโดย นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ ปลัดอาวุุโส นายเเพทย์เอกพล พิศาล ผู้อำนวยการรพ.บ้านตาขุน นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ สอนมี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาขุน พ.ต.ท.ถาวร รามวงศ์ รองผู้กำกับสภ.บ้านตาขุน นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นายธนาวุฒิ รัตนชัย ผอ.รพ.สต.ปากน้ำ เเละผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อ เพื่อให้มีเเนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเเละมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

วันที่ 6 เมษายน 2563 อำเภอบ้านตาขุน ประชุมเเละสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอำเภอบ้านตาขุน เพื่อหาเเนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน การเเพร่ระบาดของโรค นำโดย นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ ปลัดอาวุุโส นายเเพทย์เอกพล พิศาล ผู้อำนวยการรพ.บ้านตาขุน นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ สอนมี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาขุน พ.ต.ท.ถาวร รามวงศ์ รองผู้กำกับสภ.บ้านตาขุน นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นายธนาวุฒิ รัตนชัย ผอ.รพ.สต.ปากน้ำ เเละผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อ เพื่อให้มีเเนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเเละมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

27

13 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
8 เมษายน 2563 อำเภอบ้านตาขุน ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานในระดับตำบล หมู่บ้าน พร้อมวางแผนมาตรการป้องกันของพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน โดยมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ โดยมี นายเอกพล พิศาล ผู้อำนวยการรพ.บ้านตาขุน นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน รองผู้กำกับ นายยกเทศมนตรี นายกอบต. กำนัน ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน เข้าร่วมประชุม

8 เมษายน 2563 อำเภอบ้านตาขุน ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานในระดับตำบล หมู่บ้าน พร้อมวางแผนมาตรการป้องกันของพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน โดยมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ โดยมี นายเอกพล พิศาล ผู้อำนวยการรพ.บ้านตาขุน นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน รองผู้กำกับ นายยกเทศมนตรี นายกอบต. กำนัน ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน เข้าร่วมประชุม

26

13 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
9 เมษายน 2563 นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย นายเมธา หมานพัฒน์ สสอ.บ้านตาขุน ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และกักตนเองที่บ้านใน 14 วัน ในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบลของอำเภอบ้านตาขุน

9 เมษายน 2563 นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย นายเมธา หมานพัฒน์ สสอ.บ้านตาขุน ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และกักตนเองที่บ้านใน 14 วัน ในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบลของอำเภอบ้านตาขุน

212

13 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 เมษายน 2563 อำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ นายสันติพงษ์ เพชรพิฆาฎ ปลัดอำเภอ เเละนายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาขุนเเละอสม.ประจำพื้นที่ ลงพื้นที่ ณ ตลาดนัดวันศุดร์ อำเภอบ้านตาขุน เวลา 16.30 น. เพื่อติดตาม เฝ้าระวังเเนวทางการดำเนินงานควบคุม ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้เป็นไปตามมาตรการเเละข้อบังคับเพื่อลดการเเพร่ระบาดของโรค

วันที่ 10 เมษายน 2563 อำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ นายสันติพงษ์ เพชรพิฆาฎ ปลัดอำเภอ เเละนายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตาขุนเเละอสม.ประจำพื้นที่ ลงพื้นที่ ณ ตลาดนัดวันศุดร์ อำเภอบ้านตาขุน เวลา 16.30 น. เพื่อติดตาม เฝ้าระวังเเนวทางการดำเนินงานควบคุม ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้เป็นไปตามมาตรการเเละข้อบังคับเพื่อลดการเเพร่ระบาดของโรค

173

13 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
1 เมษายน 2563 . นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า , Face Shield , เจลแอลกอฮอล์ โดยมี ผู้กำกับ สภ.บ้านตาขุน นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านตาขุน ปลัดอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ รับมอบ ณ จุดตรวจ ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อำเภอบ้านตาขุน

1 เมษายน 2563 . นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า , Face Shield , เจลแอลกอฮอล์ โดยมี ผู้กำกับ สภ.บ้านตาขุน นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านตาขุน ปลัดอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ รับมอบ ณ จุดตรวจ ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อำเภอบ้านตาขุน

44

1 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติงานเขื่อนรัชชประภา และคณะ มอบ แอลกอฮอล์ 75% จำนวน 40 ลิตร และภาชนะบรรจุ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และ จุดตรวจคัดกรองป้องกันโรค Covid-19

นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติงานเขื่อนรัชชประภา และคณะ มอบ แอลกอฮอล์ 75% จำนวน 40 ลิตร และภาชนะบรรจุ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และ จุดตรวจคัดกรองป้องกันโรค Covid-19

29

31 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนร่วมกับฝ่ายการปกครองอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เเละขอความร่วมมือร้านอาหาร  ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้จำหน่ายอาหารในรูปเเบบใส่กล่องไปรับประทานที่บ้าน มิให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนร่วมกับฝ่ายการปกครองอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เเละขอความร่วมมือร้านอาหาร ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้จำหน่ายอาหารในรูปเเบบใส่กล่องไปรับประทานที่บ้าน มิให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

27

31 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายธีรศักดิ์ สอนมี นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านตาขุน มอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางร่างกาย แบบอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่อง ให้กับด่านตรวจควบคุมป้องกันโรคโควิด19 โดยมี รองผู้กำกับ สภ.บ้านตาขุน /ปลัดอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ รับมอบ เครื่องวัดอุณหภูมิทางร่างกาย แบบอินฟาเรด เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที ในการตรวจคัดกรองป้องกันโรค COVID-19

นายธีรศักดิ์ สอนมี นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านตาขุน มอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางร่างกาย แบบอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่อง ให้กับด่านตรวจควบคุมป้องกันโรคโควิด19 โดยมี รองผู้กำกับ สภ.บ้านตาขุน /ปลัดอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ รับมอบ เครื่องวัดอุณหภูมิทางร่างกาย แบบอินฟาเรด เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที ในการตรวจคัดกรองป้องกันโรค COVID-19

33

30 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันนี้(28 มี.ค.63) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดคัดกรอง การควบคุมการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ณ บริเวณจุดตรวจ สภ.บ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังจากทางจังหวัดฯ ได้มีคำสั่งจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 11 จุด ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้(28 มี.ค.63) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดคัดกรอง การควบคุมการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ณ บริเวณจุดตรวจ สภ.บ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังจากทางจังหวัดฯ ได้มีคำสั่งจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 11 จุด ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

28

28 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ได้ดำเนินการเชิงรุกในพื้นที เป็นการสนับสนุนเเละติดตามการขับเคลื่อนตามมาตรการเเละเเนวทางการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในระดับตำบลเเละหมู่บ้าน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ได้ดำเนินการเชิงรุกในพื้นที เป็นการสนับสนุนเเละติดตามการขับเคลื่อนตามมาตรการเเละเเนวทางการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในระดับตำบลเเละหมู่บ้าน

28

28 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
อำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน นายเอกพล พิศาล ผู้อำนวยการรพ.บ้านตาขุน นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนเเละเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกหน่วยงาน มีความห่วงใยสุขภาพชาวอำเภอบ้านตาขุน ในช่วงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กำลังเเพร่ระบาด จึงขอเน้นย้ำในเรื่องการป้องกันดูเเลตนเอง การรับผิดชอบต่อตนเองเเละความรับผิดชอบต่อสังคม

อำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน นายเอกพล พิศาล ผู้อำนวยการรพ.บ้านตาขุน นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนเเละเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกหน่วยงาน มีความห่วงใยสุขภาพชาวอำเภอบ้านตาขุน ในช่วงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กำลังเเพร่ระบาด จึงขอเน้นย้ำในเรื่องการป้องกันดูเเลตนเอง การรับผิดชอบต่อตนเองเเละความรับผิดชอบต่อสังคม

27

28 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน จัดทีมคัดกรองร่วมกับทีมปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกันโรค จุดตรวจคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส covid 19 ตามคำสั่งจังหวัดสุราษาฎร์ธานี (ฉบับที่ 1) ที่ 1970/2563 โดยให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ณ จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ covid 19 หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านตาขุน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน จัดทีมคัดกรองร่วมกับทีมปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกันโรค จุดตรวจคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส covid 19 ตามคำสั่งจังหวัดสุราษาฎร์ธานี (ฉบับที่ 1) ที่ 1970/2563 โดยให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ณ จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ covid 19 หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านตาขุน

32

27 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กำนันอนุรักษ์ ไชยนาเคนทร์ กำนันตำบลพะแสงมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 600 ชิ้น ให้กับด่านตรวจควบคุมป้องกันโรคโควิด19 โดยมี นายอำเภอบ้านตาขุน ท่านกล้าณรงค์ ยุติธรรม /ผู้กำกับ สภ.บ้านตาขุน /ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ รับมอบหน้ากากอนามัย

กำนันอนุรักษ์ ไชยนาเคนทร์ กำนันตำบลพะแสงมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 600 ชิ้น ให้กับด่านตรวจควบคุมป้องกันโรคโควิด19 โดยมี นายอำเภอบ้านตาขุน ท่านกล้าณรงค์ ยุติธรรม /ผู้กำกับ สภ.บ้านตาขุน /ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ รับมอบหน้ากากอนามัย

36

27 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
การคัดกรองนักท่องเที่ยว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ท่าเรือเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2563

การคัดกรองนักท่องเที่ยว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ท่าเรือเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2563

171

26 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านตาขุนและฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน เข้าให้ความรู้และแนวทางมาตรการการเฝ้าระวังโรคcovid-19

วันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านตาขุนและฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน เข้าให้ความรู้และแนวทางมาตรการการเฝ้าระวังโรคcovid-19

30

25 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24 มีนาคม 2563 อำเภอบ้านตาขุน นำโดยนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม พร้อมกับ นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายธีรศักดิ์ สอนมี นายกเทศมตรีเทศบาลตำบลบ้านตาขุน เเละนายบันลือศักดิ์ วิเชียรวงศ์ กำนันตำบลเขาวง ร่วมด้วยทีมเจ้าหน้าที่จาก ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน /เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบ้านตาขุนเเละสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน / ทีมอสม.เเละบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันดูเเลตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

วันที่ 24 มีนาคม 2563 อำเภอบ้านตาขุน นำโดยนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม พร้อมกับ นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายธีรศักดิ์ สอนมี นายกเทศมตรีเทศบาลตำบลบ้านตาขุน เเละนายบันลือศักดิ์ วิเชียรวงศ์ กำนันตำบลเขาวง ร่วมด้วยทีมเจ้าหน้าที่จาก ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน /เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลบ้านตาขุนเเละสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน / ทีมอสม.เเละบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันดูเเลตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

29

24 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอ พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และ ผอ.รพ.สต.ในเครื่อข่ายอำเภอบ้านตาขุนทั้ง 6 หน่วยบริการ ร่วมประชุมเรื่อง การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคCOVID-19ในพื้นที่ระดับตำบล

วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอ พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และ ผอ.รพ.สต.ในเครื่อข่ายอำเภอบ้านตาขุนทั้ง 6 หน่วยบริการ ร่วมประชุมเรื่อง การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคCOVID-19ในพื้นที่ระดับตำบล

27

23 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ประจำจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ covid-19  ณ ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา อุทยาแห่งชาติเขาสก

เจ้าหน้าที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ประจำจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ covid-19 ณ ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา อุทยาแห่งชาติเขาสก

154

17 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...