ITA 2565
MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
17 ธันวาคม 2564

2452


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน ได้ที่นี่