ภาพกิจกรรม
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
3086
20 มิถุนายน 2565

เนื่องในวัน 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปกครองอำเภอบ้านตาขุน โดยนายวีรยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอบ้านตาขุน มอบหมายให้ นายศรัญญู ยอดสุรางค์ ปลัดอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมคณะ ลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในกลุ่มนักเรียน เพื่อให้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ต.เขาพัง อำเภอบ้านตาขุน