ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 กันยายน 2563 จัดประชุมคณะกรรมการ พชอ.บ้านตาขุน โดยมี นางสาวศริญดา ปาลคเชนทร์ ปลุดอำเภออาวุโส เป็นประธานในการจัดประชุม โดยมีหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเเละเอกชนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งตัวเเทนอสม.เเต่ละพื้นที่ เพื่อประชุมเเลกเปลี่ยนเเนวคิดเกี่ยวกับโรคติดต่อที่สำคัญ เช่น COVID-19 , ไข้เลือดออก,มาลาเรีย เป็นต้น รวมถึงการดำเนินงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขับเคลื่อนพชอ.
40
10 กันยายน 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 จัดประชุมคณะกรรมการ พชอ.บ้านตาขุน โดยมี นางสาวศริญดา ปาลคเชนทร์ ปลุดอำเภออาวุโส เป็นประธานในการจัดประชุม โดยมีหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเเละเอกชนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งตัวเเทนอสม.เเต่ละพื้นที่ เพื่อประชุมเเลกเปลี่ยนเเนวคิดเกี่ยวกับโรคติดต่อที่สำคัญ เช่น COVID-19 , ไข้เลือดออก,มาลาเรีย เป็นต้น รวมถึงการดำเนินงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขับเคลื่อนพชอ.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img