ภาพกิจกรรม
หล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก้ผู้ที่เดือดร้อน และได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับจาก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 7 ชุด ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นางสาวสุพิญญา ศรีนิล 2. ว่าที่ ร.ต.เอกนรินทร์ ศรีสมบูรณ์ 3. นางสาวสุมัทนา วิศนุนาถนคร 4. เด็กชายศรันย์ วิศนุนาถนคร 5. นายบัวงาม แขวงอินทร์ 6. นางสาวยุพิน มั่งมูล 7. นายวัชระพงค์ บุญส่ง ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่เดือดร้อน และได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ผ่านแอพพลิเคชั่น
41
5 พฤษภาคม 2563

หล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก้ผู้ที่เดือดร้อน และได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับจาก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 7 ชุด ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นางสาวสุพิญญา ศรีนิล 2. ว่าที่ ร.ต.เอกนรินทร์ ศรีสมบูรณ์ 3. นางสาวสุมัทนา วิศนุนาถนคร 4. เด็กชายศรันย์ วิศนุนาถนคร 5. นายบัวงาม แขวงอินทร์ 6. นางสาวยุพิน มั่งมูล 7. นายวัชระพงค์ บุญส่ง ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่เดือดร้อน และได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ผ่านแอพพลิเคชั่น

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img