แจ้งข่าว อบรม/ประชุม/สัมมนา
หัวข้อ วันที่
ประชุมโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลักเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 866) 20 ม.ค. 2563
โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (ดู : 820) 24 ก.พ. 2563
การส่งเสริมป้องกันโรคด้วยการแพทย์วิถีชีวิต Lifestyle Medicine (ดู : 1077) 26 ก.พ. 2563
ขอเชิญประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Care Manager จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 1408) 28 ก.พ. 2563
ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 11 (ดู : 1074) 2 มี.ค. 2563
เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แก่ผู้พิการ (ดู : 1032) 13 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสารธารณสุข (ดู : 1056) 22 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน
6/1 ม.4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์ : 077-397113 โทรสาร : 077-397113
Copyright © 2018. www.phobantakhun.org. All rights reserved. Powered by stsbbs